รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

หลักฐานการประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครแบบของสถาบันการอาชีวศึกษาอุดรธานี
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน
รับรองสำเนาที่ถูกต้อง 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียน รับรอง สำเนาที่ถูกต้อง 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก, ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)