นโยบาย UDVC Teamwork Model สู่ยุค Thailand 4.0

Upgrade To be The Best
Develop To International Standards
Vocational Education For Creative and Innovation
Communicate Well

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

งานบริการของระบบงานระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบซอฟท์แวร์บริหารการอาชีวศึกษา

EDR SYSTEM เป็นระบบซอฟต์แวร์บริหารการอาชีวศึกษาที่ดีที่สุด เพื่อช่วยลดจำนวนนักศึกษาออกเรียนกลางคัน อีกทั้งยังเป็นระบบซอฟต์แวร์เดียวที่มีข้อมูลสนับสนุนการประเมิณงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุกตัวบ่งชี้

UDVC Digital Library

คลังหนังสือออนไลน์เพื่อใช้งานกับห้องสมุดเสมือน (Virtual Library)