การประชุมเตรียมการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

การประชุมเตรียมการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ในวันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓

🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

https://www.facebook.com/UDVCPR

#UDVCPR

#UDVCTEAMWORK++