การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านค้าหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี)
วันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี