ประชาสัมพัน​ธ์จากงาน​พัฒนา​หลักสูตร​กา​รเ​รี​ยนการ​สอน นักเรียน​ นักศึกษา​สามารถ​เข้า​ประเมิน​ครูผู้สอนทุกรายวิชา​​ใน​ระบบ​ EDR

ประชาสัมพัน​ธ์จากงาน​พัฒนา​หลักสูตร​กา​รเ​รี​ยนการ​สอน
นักเรียน​ นักศึกษา​สามารถ​เข้า​ประเมิน​ครูผู้สอนทุกรายวิชา​​ใน​ระบบ​ EDR