สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น

การเรียนการสอน

 • ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมในงานอาชีพธุรกิจการบินที่ไม่มีอยู่ภายใต้การควบคุมในบ้างเรื่อง
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานธุรกิจการบิน
 • บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจการบินด้วนตนเอง
 • แสดงบุคลิกภาพที่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงานบริการภาคพื้น
 • ใช้ภาษาอังกฤษและคำศัพท์เฉพาะทางเพื่อการสื่อสารในงานบริการภาคพื้น
 • ปฏิบัติงานบริการภาคพื้นดินภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในสนามบิน
 • ใช้เครื่องมือ สื่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ในงานบริการภาคพื้น
 • ปฎิบัติตินตามกฎระเบียบและความปลอดภัยในลานจอด
 • ปฎิบัติงานสำรองที่นั่ง และ จัดจำหน่ายบัตรโดยสาร
 • บริการออกบัตร โดยสารและตรวจบัตร โดยสารแก่ผู้โดยสาร
 • ติดต่อประสานงานกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้โดยสาร และผู้ร่วมงาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • แนวทางการประกอบอาชีพ
 • พนักงานตอนรับภาคพื้น (Ground / Airport Station Attendant)
 • พนักงานจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน (Airline Ticket Agent)
 • พนักงานฝ่ายธุรการ (Airline Administrative Support)
 • พนักงานอำนวยการบิน (Flight Dispatcher)
 • พนักงานฝ่ายครัวการบิน (Catering)
 • พนักงานจองตั๋วเครื่องบิน (Reservation Sales Agent)
 • พนักงานต้อนรับบนสายการบิน (Flight Attendant)

รายได้ (เริ่มต้น)

รายได้ 15,000-45,000 บาท

ครูผู้สอน
Teachers


นางภัคญดา ณ หนองคาย

สาขาวิชาธุรกิจการบิน/บริการภาคพื้น
ข้าราชการครู

 [email protected]
 08 8888 8888

นายกฤษณ สมแสง

ครูสาขาวิชาการโรงแรม
ครูพิเศษสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย