สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานี บรรยายในหัวข้อ “สร้างตระหนักรู้สิทธิเยาวชน” โดย นางณัฐพร สมมี และคณะ ภายใต้โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานี บรรยายในหัวข้อ “สร้างตระหนักรู้สิทธิเยาวชน” โดย นางณัฐพร สมมี และคณะ
ภายใต้โครงการรักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา ระดับ ปวช. ๑
วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี