สถานที่ตั้งวิทยาลัยฯ

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8 ถนนโพศรี  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000
โทรศัพท์ 0-4224-6690 โทรสาร 0-4224-3236

อาณาเขตวิทยาลัย
ทิศเหนือจรด                ถนนโพศรี
ทิศใต้จรด                    ถนนศรีสุข
ทิศตะวันออกจรด          ที่เอกชน
ทิศตะวันตกจรด            ถนนเพาะนิยม
ห่างจากศาลากลางจังหวัดเป็นระยะทาง 3.5 ก.ม.
ห่างจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นระยะทาง 620 ก.ม.