นางพรรณกาญจน์  เศษสุวรรณ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวกัญญานัทฐ์  ยุทธกล้า
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวณฐพร  วิสุทธิผล
ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวเปมิกา  มหาเสนา
ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวสิทธิพร  แง่พรหม
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการรับ-ส่งสินค้า E-commerce

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวทัศนีย์  ลีบาง
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสุชีรา  ขาวแก้ว
ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางแสงโฉม  นิลดำ
ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวประกายเพชร  แก้วใจ
ช่วยงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 [email protected]
 08 8888 8888

นางสาวอรพรรณ  อิ่มอัมพร
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

 [email protected]
 08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริมให้ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำรับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
  3. สอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ–รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย