นายเทพบัณฑิต  สิงคีบับพา
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายทศพล  พรมท้าว
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายสมชาย  ทิพรักษ์
ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายพรอนันต์  วงศ์ศรีวัน
ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายรัตน  สินจารุ
ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายชัยวัฒน์  ทิพย์วัฒนะ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายธนวัทร  คำสิทธิบรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายปรีชา  แวงแก้ว
ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

นายทินกร  สัตวงษ์
ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายณัฐพล  หินวิเศษ
ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

นายสุรศักดิ์  ไตรยขันธ์
ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

 [email protected]
 08 8888 8888

ดู Google Sites

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
  2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย