ฝ่ายวิชาการ

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวนุ่มนวล หาหลัก
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ครูแผนกวิชาสามัญ

นางรัตน์รวี ชัยพัฒน์เสรี
หัวหน้างานทวิภาคี

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นายปรีชา แวงแก้ว
หัวหน้างานสื่อสารสนเทศ

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวมาริษา กินานิกร
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

ครูแผนกวิชาสามัญ