ชื่อสถานศึกษา  :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่ตั้ง              :  เลขที่ ๘ ถนน โพศรี ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี

พื้นที่              :  มีพื้นที่ ๒๔ ไร่ ๒๒.๗ ตารางวา

เบอร์โทรศัพท์    :  ๐-๔๒๒๔-๖๖๙๐,  ๐-๔๒๒๒-๓๒๔๑

เบอร์โทรสาร     :  ๐-๔๒๒๔-๓๒

ตราวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

 

ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2481  ณ บริเวณบ้านพักอุปราชและสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุดร เดิมชื่อ โรงเรียนช่างทอผ้าอุดรธานี

          พ.ศ. 2483 เปิดสอนแผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงเรียนช่างทอผ้าอุดรธานี

          พ.ศ. 2491 ยุบแผนกช่างทอผ้าไปรวมกับแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ตั้งเป็นแผนกการช่างสตรีชั้นต้น และ    ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสตรีอุดรธานี    

          พ.ศ. 2493 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาชั้นปลายเพิ่มเติมจาก ระดับอาชีวศึกษาชั้นต้นและรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ

          พ.ศ. 2507 โรงเรียนการช่างสตรีอุดรธานีได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุง สถานศึกษาขององค์การยูนิเซฟ ได้ทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

          พ.ศ. 2513 ยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรมเปิดสอนแต่แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

          พ.ศ. 2515 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกพณิชยการพร้อมเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสตรีอุดรธานี  เป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาอุดรธานี

          พ.ศ. 2519 โรงเรียนอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับโรงเรียนเทคนิคอุดรธานีและจัดตั้งเป็นวิทยาลัย อาชีวศึกษาอุดรธานี เมื่อ 1 ต.ค. 2519 พร้อมกับแบ่งหน่วยงานเป็น 2 วิทยาเขตคือวิทยาเขตเทคนิคอุดรธานี และวิทยาเขตอาชีวศึกษาอุดรธานี เปิดสอนระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรม  สาขาผ้าและการตัดเย็บในปีเดียวกัน

          พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแยกวิทยาเขตทั้ง 2 แห่งออกจากกันจัดตั้งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และได้ขยายการศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

          พ.ศ. 2524  โดยประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี พ.ศ. 2524 แทนหลักสูตรการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2518 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

          พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจการเงิน การธนาคาร

          พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

          พ.ศ. 2528 ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          พ.ศ.2529 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรมและศิลปหัตถกรรม ของกรมอาชีวศึกษา

          พ.ศ. 2530 เปิดสอนระดับ ปวส.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับ ปวท.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับ ปวช.  สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ

          พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับ ปวส.(ม.6) สาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระดับ ปวส. สาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาวิชาเลขานุการ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2537

          พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับ ปวช. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาธุรกิจพยาบาล เปิดสอนระดับ ปวส. (ม.6) สาขาวิชาการตลาด เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

          พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ  ปวช.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

          พ.ศ. 2543 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวส. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรมและได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด ในการรับนักเรียนระดับ ปวช. กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

          พ.ศ. 2544 ได้รับความร่วมมือจากบริษัท บิ๊กซี (อุดรธานี) จำกัด  ในการรับนักเรียนระดับ  ปวช. กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการและได้รับพนักงานประจำของโรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม

          พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 และเปิดสอนระดับ ปวส. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระดับภูมิภาค

ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาค ทางการศึกษาซีมีโอ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

          พ.ศ.2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 ปรับปรุง 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 และเปิดสอนระดับ ปวส. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งร่วมมือกับบริษัท บิ๊กซี (อุดรธานี) จำกัด, บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด ในการรับพนักงานประจำเข้าศึกษาต่อ

          พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขางานเบเกอรี่และ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

          พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อสาขางานจากเดิม สาขางานเบเกอรี่ เป็น สาขางานการประกอบอาหาร ในระดับ ปวช.และสาขาวิชาการประกอบอาหาร ในระดับ ปวส.ได้รับป้ายพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับ ปวส.การโรงแรมและการบริการ(ทวิภาคี)

          พ.ศ. 2550 เปิดสอน ระดับ ปวช. สาขางาน อุตสาหกรรมเสื้อผ้า (ทวิภาคี) ปวส. สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง สาขางานการทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา

          พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัล “สถานศึกษาต้นแบบ” โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอน “เพศศึกษา”  ในการประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชนครั้งที่  ๔  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทบทวน  ท้าทาย ศรัทธา กล้าเลือก”

          พ.ศ. 2552  ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          พ.ศ. 2553  เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค และ ปวส. สาขางานนวดแผนไทย ปวส. สาขางานการจัดการสำนักงาน

          พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา

          พ.ศ. 2555 ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๒ เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพสถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          พ.ศ. 2556 เปิดการสอนระดับ ปวช. สาขางานการตลาด สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม

         พ.ศ. 2560  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขางานการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

         พ.ศ. 2561  ปรับสาขางานการจัดการโลจิสติกส์  เป็นสาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขางานธุรกิจการบิน  สาขาวิชาการท่องเที่ยวประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

         พ.ศ. 2562  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขางานโลจิสติกส์  สาขาวิชาการจัดการ         โลจิสติกส์  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขางานดิจิทัลมีเดีย, สาขางานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ(ทวิภาคี)  สาขาวิชาอีคอมเมิร์ช  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

         พ.ศ. 2563  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (NEW) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขางานการบริการภาคพื้น  สาขาวิชาธุรกิจการบิน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

         พ.ศ. 2564   ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายนอก รอบ 4 (พ.ศ. 2560-2562) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา