อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "การขอหาร รายละเอียดดิดต่อที่ งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ห้อง 125 ชั้น อาคารอำนวยการ udvo teammork การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร สอบถารายะขงยแที 15 มิถุนายน 2564 ท่านั้น เตรียมหลักฐานเอกสาร ดังนี้ 1. ใบสมัคร (รด.1) 2. รูปถ่ายขนาด (1นิ้ว) 3. สำเนาบัตรประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ผลการเรียน (SU.) 1 แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น"