VTR วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 2567

VTR วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 2567
“สถานศึกษาแห่งความร่วมมือ
เลื่องลือด้านหลักสูตรพรีเมียม
ผลิตนักปฏิบัติการชั้นเยี่ยม
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน”