EDR PLUS ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการอาชีวศึกษา

EDR PLUS ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการอาชีวศึกษา
“การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564” แบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.