“Because of you เพราะมีคุณจึงมีเรา” UDVCTeamwork++ เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี กับ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

“Because of you เพราะมีคุณจึงมีเรา”
UDVCTeamwork++
เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี กับ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ