📣📣📣 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ซึ่งจะมีการทดสอบในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 20 – 21 และ 27- 28 มกราคม 2567

📣📣📣 ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ซึ่งจะมีการทดสอบในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 20 – 21 และ 27- 28 มกราคม 2567