๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์แผนกวิชาการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี ไทย-จีนเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีนและเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน สำหรับครูและนักศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและหลักสูตรอบรมภาษา จีนตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ Central Group ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์แผนกวิชาการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี ไทย-จีนเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีนและเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน
สำหรับครูและนักศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและหลักสูตรอบรมภาษา จีนตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และ Central Group ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี