“ ๒๒ ปี สนองพระราชดำริ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างคุณค่า คุณประโยชน์ ”

“ ๒๒ ปี สนองพระราชดำริ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างคุณค่า คุณประโยชน์ ”
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แสดงความรัก และความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากร เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีนั้น เป็นสถานศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่ ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี