ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว คลายจากทุกข์โศก ให้ปลอดโรคพ้นภัย ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเทอญ

“ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว คลายจากทุกข์โศก ให้ปลอดโรคพ้นภัย ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเทอญ”
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCTeamwork++
ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR