ในวันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสุจิตรา ทองดี หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนางสาวกัญญ์ศรินทร์ ขมิ้นเขียว พร้อมคณาจารย์ตัวแทนประเทศไทย จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เข้าร่วมประชุม หารือความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้าน “มาตรฐานการจัดตั้งสาขา” “มาตรฐานหลักสูตร” และ “ทรัพยากรทางหลักสูตร” รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน ใน ๓ หลักสูตร

ในวันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางสาวสุจิตรา ทองดี หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนางสาวกัญญ์ศรินทร์ ขมิ้นเขียว พร้อมคณาจารย์ตัวแทนประเทศไทย จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เข้าร่วมประชุม หารือความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้าน “มาตรฐานการจัดตั้งสาขา” “มาตรฐานหลักสูตร” และ “ทรัพยากรทางหลักสูตร” รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน ใน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และหลักสูตรโลจิสติกส์ หลักสูตรเทคนิคการผลิต ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมกันนี้ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ พิธีรับมอบหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ๒๑๐ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (CHANGZHOU COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี