ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเพื่อใช้ในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา”

ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเพื่อใช้ในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม และนางปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ชี้แจง ผ่านทาง Video Conference เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2