ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดแฟชั่นโชว์ในหัวข้อ “Flowers of the World” ณ สวนพฤกษศาสตร์การเรียนรู้ดำเนินการจัดโดยนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (คหกรรมเพื่อการโรงแรม)

ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดแฟชั่นโชว์ในหัวข้อ “Flowers of the World” ณ สวนพฤกษศาสตร์การเรียนรู้ดำเนินการจัดโดยนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (คหกรรมเพื่อการโรงแรม) เป็นการจัดตกแต่งดอกไม้ในท้องถิ่นบนชุดราตรี และการนำเสนอผลงานทางคหกรรมศาสตร์ บูรณาการจากรายวิชาการจัดอกไม้เชิงธุรกิจ วิชาศิลปะการจัดดอกไม้และการจัดตกแต่งสถานที่ และวิชาโครงงาน เพื่อเป็นการวัดผลประเมินผลในการเรียน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางความคิด ได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ และความเปลี่ยนแปลงในโลกเศรษฐกิจงานคหกรรมสมัยใหม่ รวมถึงทำให้ได้ปฏิบัติงานจริงเหมือนกับการปฏิบัติงานอยู่ในสถานประประกอบการที่มีความต้องการนักเรียน นักศึกษาที่พร้อมทำงาน และมีศักยภาพในวิชาชีพอย่างครบถ้วน ตามรูปแบบการพัฒนา #อาชีวะยกกำลังสอง โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี