ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท) ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและคณะครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย (อวท) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยมี นายชินท์ณภัทร ก้อนคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เป็นประธานในการประชุม