ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมี หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หัวหน้าเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน หัวหน้าแผนกวิชาการโรงเเรม หัวหน้างานอาคารสถานที่ หัวหน้าการเงิน หัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมของท่านสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมี หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หัวหน้าเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน หัวหน้าแผนกวิชาการโรงเเรม หัวหน้างานอาคารสถานที่ หัวหน้าการเงิน หัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมของท่านสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี