ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ในประเภท การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยสากล (สตริง) และสากล

ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ในประเภท การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยสากล (สตริง) และสากล ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โดยผลการคัดเลือกในครั้งนี้ ประกอบด้วย
นางสาวสุภาวี ช่วยธานี
นางสาวอักษรราภัค พินิจมนตรี
นายภานุพันธ์ วรรณโสกเชือก
#รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย
นางสาวอารญาพร พินิจมนตรี
#รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง