ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือร่วมกับงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมหารือร่วมกับงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อความสะอาดและสวยงาม ร่วมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2