ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โดยผ่านทางระบบ online (Microsoft Teams)