ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการชั้น 2 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษายกกำลังสอง ร่วมกับคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการชั้น 2 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมการประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษายกกำลังสอง ร่วมกับคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี