โครงการ HUAWEI ICT ACADEMY PROGRAMS 2021 หลักสูตร HCIA-WLAN v3.0

          ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ HUAWEI ICT ACADEMY PROGRAMS หลักสูตร HCIA-WLAN v3.0 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เราจะเห็นความสําเร็จในการคิดค้นเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามาเปลี่ยนโลกของเรา การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความแพร่หลายมากขึ้น ทําให้ทักษะด้านไอทีพื้นฐาน จะไม่เพียงพออีกต่อไปและเนื่องจากในอนาคตทุกอย่างจะเชื่อมโยงกันมากขึ้น ไม่ใช่เเค่คนกับคน แต่เป็นทุกสิ่งที่เชื่อมกัน ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากโครงสร้างโครงข่าย และเทคโนโลยีในการประมวลผลที่ รวดเร็ว ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จึงได้เริ่มปรับเปลี่ยน พัฒนาความรู้ ความสามารถของครู ให้มีความรู้รอบด้านทางด้าน ICT เพื่อนํามาพัฒนา และส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน เพื่อไป ประกอบอาชีพทางด้าน ICT ได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อุตสาหกรรมยุคใหม่ การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากบริษัทหัวเว่ย (ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดโครงการ ICT Academy Programs เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของครูผู้สอน แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้ได้รับความรู้ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหากผ่านการอบรมและสามารถสอบผ่านหลักสูตร การอบรมแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพของหัวเว่ย (Huawei Certification) ซึ่ง สามารถนํามาเป็นใบรับรอง เพื่อก้าวสู่การเป็น Excellent Center ของแผนกวิชาต่อไปได้

———————————

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางการศึกษาได้ที่ YouTube : UDVCTeamwork เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : https://www.udvc.ac.th/ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/udvc.ac.th อินสตาแกรม : UDVCSTAGRAM