“โครงการ สุขาดี มีความสุข”

“โครงการ สุขาดี มีความสุข”
วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ภายใต้การประเมินคณะกรรมการประเมินกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๕ วิทยาลัย ได้แก่ ๑.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ๒.วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ๓.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ๔.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และ ๕.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ตามเกณฑ์มาตรฐาน ห้องน้ำนักเรียน “สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม”