โครงการ การนิเทศเชิงรุกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ การนิเทศเชิงรุกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย นายอรรคฤทธิ์ คัมภิรานนท์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
#ทวิภาคี #การจัดการอาชีวศึกษา #การนิเทศเชิงรุก
#UDVCTEAMWORK #PRUDVC #อรรคฤทธิ์