โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี