โครงการสัมมนาทางวิชาการทิศทางการศึกษาไทยในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการสัมมนาทางวิชาการทิศทางการศึกษาไทยในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี