โครงการศิลปะดนตรีในสวน โดยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และนำความรู้ทางศิลปะดนตรีไปพัฒนาต่อยอด

โครงการศิลปะดนตรีในสวน โดยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และนำความรู้ทางศิลปะดนตรีไปพัฒนาต่อยอด ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564