โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม(การสร้างจิตรสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนเป็นธุรกิจ)