โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กลับจากการฝึกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ ๑/๖๖ และนักศึกษาที่ไม่ได้ตรวจ ในภาคเรียนที่ ๑/๖๖

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กลับจากการฝึกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ ๑/๖๖ และนักศึกษาที่ไม่ได้ตรวจ ในภาคเรียนที่ ๑/๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่างฝ่ายราช