แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยหัวหน้าแผนกวิชา นางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี พร้อมคณะครู แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภายใต้กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริหารเครือข่ายผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (#CVM)

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยหัวหน้าแผนกวิชา นางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี พร้อมคณะครู แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และวิททยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภายใต้กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริหารเครือข่ายผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (#CVM) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2565 ณ บริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด