แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสารส่งเสริมสู่การปฏิบัติ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมจัดนิทรรศการ
ในการประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสารส่งเสริมสู่การปฏิบัติ”
ของศูนย์บริหารเครือข่ายผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ วิทยาลัย เทคนิคแห่งที่ 2
#โลจิสติกส์และซัพพลายเชน #UDVCPR #การจัดการโลจิสติกส์ #พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา