“แกรนด์ เอทีเอส” มอบทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

     “แกรนด์ เอทีเอส” มอบทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับมอบทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จากบริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด ผู้นำด้านระบบซอฟต์แวร์บริหารการอาชีวศึกษาที่ดีที่สุด ระบบลดจำนวนนักศึกษาออกกลางคันด้วย SMS ภายใต้ระบบ EDR System รองรับการทำงานด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา อาทิ งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานครูที่ปรึกษา งานครูผู้สอน งานการเงิน งานสารบรรณ
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒