เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๗ การจัดซื้อโครงการชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกออนไลน์ ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี