เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๗ การจัดซื้อโครงการชุดปฏิบัติการโปรแกรมบริหารจัดการ และวางแผนสำหรับธุรกิจการผลิต ERP ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี