เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2566