เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด ลงพื้นช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสำหรับยานพาหนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด ลงพื้นช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสำหรับยานพาหนะ ของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รวมถึงผู้ติดต่อทางราชการ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี