อาชีวะอุดร เดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางด้านดิจิทัล ตามนโยบาย #อาชีวะยกกำลังสอง ของกระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะอุดร เดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางด้านดิจิทัล ตามนโยบาย #อาชีวะยกกำลังสอง ของกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคุณครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าประชุมหารือทางด้านการศึกษาร่วมกับคุณคมเดช เรืองเดชวรชัย Director Thailand Enterprise Government Account Department และคณะ ณ HUAWEI ASEAN Academy : Huawei Customer Innovation & Integration Experience Center
ในการนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้เข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและเติมเต็ม Skill Gap ให้ทันต่อโลกอาชีพทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่การเป็น Digital Excellent Center ของภูมิภาคต่อไป