อาชีวะอุดร ส่งมอบ MOU ความร่วมมือสู่การพัฒนาครูและนักศึกษา กับบริษัท Avalant Global ด้าน Digital Low Code (One Web) Digital Platform

อาชีวะอุดร ส่งมอบ MOU ความร่วมมือสู่การพัฒนาครูและนักศึกษา กับบริษัท Avalant Global ด้าน Digital Low Code (One Web) Digital Platform
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคุณครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าประชุมหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนา Skill Gap สู่ทักษะที่ทันสมัย ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับเทรนด์ดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆ พร้อมกันนี้ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลยังได้นิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. 2 ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อีกด้วย