“อบรมคุณธรรม จริยธรรม” โดย พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์ วัดโพธิสมภรณ์ ภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”

“อบรมคุณธรรม จริยธรรม” โดย พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์ วัดโพธิสมภรณ์
ภายใต้โครงการ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา”
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/5F4x7Nb6KUSSQB2X6
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี