สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าจะ “ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลัง” เพื่อร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่สุจริต ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าจะ “ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลัง” เพื่อร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมที่สุจริต ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี