สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ #งานปกครอง และ #สำนักงานเทคโนโลยีบัณฑิต ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ #งานปกครอง และ #สำนักงานเทคโนโลยีบัณฑิต
ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี