ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลอุดรธานี ๑ ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อเข้าควบคุมโรคระบาด “ไข้เลือดออก” โดยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในช่วงก่อนเปิดเทอม

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลอุดรธานี ๑ ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อเข้าควบคุมโรคระบาด “ไข้เลือดออก” โดยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ในช่วงก่อนเปิดเทอม ณ บริเวณห้องน้ำ บ่อน้ำ ท่อระบายน้ำ บ้านพักครู โรงอาหาร โรงจอดรถ รวมถึงบริเวณโดยรอบ ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี